Хора Te Чинг училище Unknown

Home > 한국어


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

Дао, може да направи Дора е на блясък и обувки, и също така няма няма
име е името, което не е име на без име
и блясък и блясък е с името на първия Maillot е бункери на майка
следователно винаги отчети, че никой някога
от miao е алчни, той (xia Xing н shi jie или 學), в противоположност на името като те изглежда
и
като това,
префектура, Хуан la и Ернани Освен това е съмнително че Α3 衆 miao


Your thoughts

by , June 7, 2012

ì_´ 셋ì_€ 다함ì_„ ì_´ë £ ¨ì§€ ëª"한다

by , June 14, 2012

ì˜›ë‚ ì˜³ê²Œ ì„ ë¹„ê ° € ë_œ 사람ì_€
오ì§_ 알 수 없는 지ë_¼

by , June 21, 2012

í—ˆë ¥ ¼ ì_´ë £ ¨ê¸ ° λ ¥ ¼ 극진히 하ê³

by , July 9, 2012

태ìƒ_ì_€ ì•„ëž˜ê ° € 있는 것ì_„ 알 ë¿_ì_´ê³

by , July 19, 2012

í_ ° ë_„ê ° € ì—†ì–´ì§€ë © ´ ì_¸ì_˜ê ° € 있ê³
ì§€í˜œê ° € ë‚˜ì˜¤ë © ´ í_ ° ê± ° 짓ì_´ 있다

by , July 22, 2012

성ì_„ ë_Šê³ ì§€ë ¥ ¼ ë²„ë¦¬ë © ´ λ ° ±ì„±ì_˜ ì_´ì_µì_´ λ ° ±ë ° ° ë_˜ê³

by , July 29, 2012

λ ° ° 움ì_„ ë_Šìœ¼ë © ´, 근심ì_´, 없다,

by , August 6, 2012

í_ ° ë_•ì_˜ 모습ì_€ 오ì§_ ë_„만ì_„ ë” ° λ ¥ ¸ë‹¤
ë_„ì_˜ 물건ë_¨ì_€ 오ì§_ í™ © í•˜ê³ ì˜¤ì§_ 홀하다

by , August 24, 2012

êµ½ìœ¼ë © ´ ì˜¨ì „í•˜ê³ êµ½ížˆë © ´ ê³§ìœ¼ë © °

by , September 4, 2012

í_¬ì–¸ì_€ ìž_ì— ° ì_´ë‹¤
그러므로 표í’_ì_€ 아침ì_„ 마치지 ëª"í•˜ê³ ì·¨ìš ° 는 ë‚ ì_„ 마치지 ëª" 한다

by , September 7, 2012

λ ° œë_‹ì›€í•˜ëŠ” 사람ì_€ 서 ìžˆì§€ë ¥ ¼ ëª"하ê³

by , September 14, 2012

천하ì_˜ 어머니ë_¼ í• ìˆ˜ 있으나 나는 ê·¸ ì_´ë¦„ì_„ 알지 ëª"한다

by , September 21, 2012

ë¬´ê± ° 움ì_€ ê ° €ë²¼ì›€ì_˜ ë¿Œë¦¬ê ° € ë_˜ê³
ê³ ìš”í•¨ì_€ 시ë_„러움ì_˜ 임금ì_´ ë_œë‹¤ . ì_´ë¡œì_¨ 성ì_¸ì_€ м ГђВў …ì_¼ ê ° €ë_„ 치중ì_„ ë– ë‚˜ì§€ 않ê³

by , October 9, 2012

잘 ê ° €ëŠ” 사람ì_€ λ ° ”퀴 ìž_êµ_ì_´ 없ê³

by , October 19, 2012

ê·¸ 암ì ê·¸ 수ì"·ì_„ 알아" ·ì_„ ì§€í‚¤ë © ´ 천하ì_˜ ê³¨ì§œê¸ ° ê ° € ë_œë‹¤

by , October 22, 2012

하는ìž_는 íŒ¨í•˜ê³ ìž¡ëŠ” ìž_는 잃는다

by , October 29, 2012

ë_„ë¡œì_¨ 人主 λ ¥ ¼ ë_•ëŠ” 사람ì_€ êµ ° 사로ì_¨ 천하ì—_ ê ° •í•˜ê²Œ 하지 않는다

by , November 6, 2012

그러므로 ë_„ 있는 사람ì_€ ë¨¸ë¬´ë ¥ ´ì§€ 않는다