Хора Te Чинг училище Dr. Kang-nam Oh (오강남)

Home > 한국어 > 21


[ 21 ] Хора Te Чинг училище

by Dr. Kang-nam Oh (오강남), unknown

위대한 힘ì_˜ 모습ì_€ 오로지 ë_„ë ¥ ¼ ë” ° λ ¥ ´ëŠ” ë_ ° 서 나옵니다.
ë_„ë_¼ê³ 하는 것ì_€ í™ © í™€í• ë¿_입니다.
í™ © í™€í•˜ê¸ ° 그지 없지만, ê·¸ 안ì—_ 형ìƒ_ì_´ 있습니다.
í™ © í™€í•˜ê¸ ° 그지 없지만, ê·¸ 안ì_´ ì§ˆë £ Œê ° € 있습니다.
ê·¸ìœ½í•˜ê³ ì–´ë‘¡ì§€ë§Œ, ê·¸ 안ì—_ 알맹ì_´ê ° € 있습니다.
알맹ì_´ëŠ” 지극히 м ° ¸ë_œ 것으로서, ê·¸ 안ì—_는 미ì_¨ì_´ 있습니다.
ì˜ˆë¶€í„ ° ì_´ì œê¹Œì§€ ê·¸ ì_´ë¦„ 없ì_€ м _ì_´ 없습니다.
ê·¸ ì_´ë¦„으로 ìš ° 리는 만물ì_˜ 시ì›_ì_„ ë³¼ 수 있습니다.
ë‚´ê ° € 만물ì_˜ 시ì›_ì_´ ì_´ëŸ¬í•¨ì_„ 알 수 있는 것ì_€
λ ° ”ë¡œ ì_´ 때문입니다.


Your thoughts

by , June 7, 2012

на всички видове неща и отида живо, без това за и също така да разкриете му име.
следователно,
, правят възрастните себе си много и следователно да се осигури Велики, . .

by , June 14, 2012

위대한 형ìƒ_ì_„ 굳게 잡으ì‹_시오.

by , June 21, 2012

ì˜¤ë¯€ë¦¬ë ¤ë © ´ ì_¼ë‹¨ 펴야 í• © 니다.

by , July 9, 2012

ë_„는 ì–¸ì œë“ ì§€ [억지로] ì_¼ì_„ 하지 않습니다.

by , July 19, 2012

í›Œë ¥ _한 ë_•ì_˜ 사람ì_€ ìž_ê¸ ° ì_˜ ë_•ì_„ ì_˜ì‹_하지 않습니다.

by , July 22, 2012

ì˜ˆë¶€í„ ° '하나' λ ¥ ¼ ì–"ì_€ 것들ì_´ 있습니다.

by , July 29, 2012

ë_˜ë_Œì•„ ê ° _ì_´ ë_„ì_˜ 움ì§_임입니다.
약함ì_´ ë_„ì_˜ ì“ ° 임입니다.

by , August 6, 2012

ë› ° 어난 사람ì_€ ë_„ì—_ 대해 ë“¤ìœ¼ë © ´ 힘ì_¨ í–‰í•˜ë ¤ 하ê³,
ì–´ì¤‘ê ° „í•œ 사람ì_€ ë_„ì—_ 대해 ë“¤ìœ¼ë © ´ ì_´ëŸ ° ê ° € м €ëŸ ° ê ° € ë§_설ì_´ê³,
웃ì_Œê± ° ë¦¬ê ° € ë_˜ì§€ ì•Šìœ¼ë © ´ ë_„ë_¼ í• ìˆ˜ 없습니다.

by , August 24, 2012

ë_„ê ° € í•˜ë‚˜ë ¥ ¼ 낳ê³,
í•˜ë‚˜ê ° € 둘ì_„ 낳ê³,
둘ì_´ 셋ì_„ 낳ê³,
셋ì_´ 만물ì_„ 낳습니다.
만물ì_„ ì_Œì_„ 등ì—_ 업ê³,
양ì_„ ê ° €ìŠ´ì—_ 안았습니다.

by , September 4, 2012

세ìƒ_ì—_서 그지없ì_´ 부드러운 것ì_´
세ìƒ_ì—_서 ë_”í• 수 없ì_´ 단단한 것ì_„ ì_´ê²¨ 냅니다.
"없ì_Œ" 만ì_´ 틈ì_´ 없는 ê³³ì—_ë_„ ë“¤ì–´ê ° ˆ ìˆ˜ê ° € 있습니다.

by , September 7, 2012

명성과 내 몸, 어ëŠ_ 것ì_´ ë_” ê·€í• © 니까?

by , September 14, 2012

완ì, „히, ì_´ë, £, ¨ì–´ì§„, 것ì_€, 모ìž_란, 듯 í• © 니다.

by , September 21, 2012

세ìƒ_ì_´ ë_„ë ¥ ¼ ë” ° λ ¥ ´ë © ´,
달리는 ë§_ì_´ ê·¸ ê± ° 름으로 땅ì_„ ë¹„ì˜ ¥ 하게 í• © 니다.

by , October 9, 2012

문 λ ° –ì—_ ë‚˜ê ° €ì§€ ì•Šê³ ë_„ ì²œí•˜ë ¥ ¼ 다 알ê³,
м ° ½ìœ¼ë¡œ 내다보지 ì•Šê³ ë_„ 하늘ì_˜ ë_„ë ¥ ¼ ë³¼ 수 있습니다.

by , October 19, 2012

학문ì_˜ 길ì_€ í•˜ë £ ¨í•˜ë £ ¨ ìŒ“ì•„ê ° €ëŠ” 것.
ë_„ì_˜ 길ì_€ í•˜ë £ ¨í•˜ë £ ¨ ì—†ì• ê ° €ëŠ” 것.
ì—†ì• ê³ ë˜_ 없ì•
함ì_´ 없는 지경ì—_ ì_´ë ¥ ´ì‹_시오.

by , October 22, 2012

성ì_¸ì—_ê²_ ê³ м •ë_œ 마ì_Œì_´ 없습니다.
λ ° ±ì„±ì_˜ 마ì_Œì_„ ìž_ê¸ ° 마ì_Œìœ¼ë¡œ 삼습니다.