Хора Te Чинг училище Dr. Kang-nam Oh (오강남)

Home > 한국어 > 20


[ 20 ] Хора Te Чинг училище

by Dr. Kang-nam Oh (오강남), unknown

λ ° ° ìš ° 는 ì_¼ì_„ 그만ë‘_ë © ´ 근심ì_´ 없어질 것입니다.
'예' ë_¼ëŠ” 대답과 'ì_‘' ì_´ë_¼ëŠ” 대답ì_˜ м ° ¨ì_´ê ° € 얼마ì_´ê² 습니까?
ì„ í•˜ë‹¤ëŠ” 것과 악하다는 것ì_˜ м ° ¨ì_´ê ° € 얼마ì_´ê² 습니까?
사람들ì_´ ë‘_ë ¤ì›Œí•˜ëŠ” 것 나ë_„ ë‘_ë ¤ì›Œí•´ì•¼ í• © 니까?
얼마나 í—ˆí™ © í•˜ê¸ ° 그지없는 ì_´ì•¼ê¸ ° 입니까?
딴 사람 모ë‘_ 소 잡아 м œì‚¬ 지내는 것처럼 ì¦_ê± ° 워하고
ë´„ì² ë§_ë‘_ì—_ ì˜¤ë ¥ ´ëŠ” 것처럼 ê¸ ° λ» _하는ë_ °,
아ì§_ 웃ì_„ 줄ë_„ ëª¨ë ¥ ´ëŠ” ê ° “ë‚œ 아ì_´ê ° ™ê¸ ° 만 í• © 니다.
지친 몸ì_´ë‚˜ ë_Œì•„ê ° ˆ ê³³ 없는 사람과ë_„ ê ° ™ìŠµë‹ˆë‹¤.
나 홀로 빈털털ì_´ ê ° ™ìŠµë‹ˆë‹¤.
내 마ì_Œ λ ° ”ë³´ì_˜ 마ì_Œì_¸ê ° € í__ë¦¬ë © _í……í•˜ê¸ ° 만 í• © 니다.
세ìƒ_ 사람 모ë‘_ ì´_명한ë_ ° 나 홀로 아리송하ê³,
, 세ìƒ_, 사람, 모ë‘_, 똑똑한ë_, °, 나, 홀로 ë§¹ë§¹í• © 니다.
λ ° ”다처럼 ìž ìž í•˜ê³ , 쉬지 않는 λ ° ”ëžŒê ° ™ìŠµë‹ˆë‹¤.
딴 사람 모ë‘_ ëšœë ·í•œ ëª © м _ì_´ 있는ë_ °
나 홀로 ê³ ì§‘ìŠ¤ëŸ½ê³ ì´ŒìŠ¤ëŸ½ê²Œ 보입니다.
나 홀로 ë_‡ì‚¬ëžŒê³¼ 다ë? ¸ 것ì_€ ê² ° êµ_


Your thoughts

by , June 28, 2012

남ì_„ 아는 것ì_´ 지혜ë_¼ë © ´,
ìž_ê¸ ° λ ¥ ¼ 아는 것ì_€ λ ° _ì_Œìž…니다.

by , July 26, 2012

на всички видове неща и отида живо, без това за и също така да разкриете му име.
следователно,
, правят възрастните себе си много и следователно да се осигури Велики, . .

by , August 24, 2012

위대한 형ìƒ_ì_„ 굳게 잡으ì‹_시오.

by , October 3, 2012

ì˜¤ë¯€ë¦¬ë ¤ë © ´ ì_¼ë‹¨ 펴야 í• © 니다.