Хора Te Чинг училище Dr. Kang-nam Oh (오강남)

Home > 한국어 > 19


[ 19 ] Хора Te Чинг училище

by Dr. Kang-nam Oh (오강남), unknown

ì„±ìŠ¤ëŸ ° 체함ì_„ 그만ë‘_ê³ ì•„ëŠ” ì²´ë ¥ ¼ ë²„ë¦¬ë © ´
사람ì—_게 ì_´ë¡œì›€ì_´ λ ° ± λ ° ° 나 ë_” í• ê²ƒìž…ë‹ˆë‹¤.
ì_¸ì_„ 그만ë‘_ê³ ì_˜ë ¥ ¼ ë²„ë¦¬ë © ´
사람ì_´ 효성과 ìž_ì• λ ¥ ¼ íšŒë³µí• ê²ƒìž…ë‹ˆë‹¤.
ìž¬ê ° „ ë¶€ë¦¬ê¸ ° λ ¥ ¼ 그만 ë‘_ê³ ì_´ì_µì_„ ë³´ë ¤ëŠ” 마ì_Œì_„ ë²„ë¦¬ë © ´
ë_„ë‘‘ì_´ 없어질 것입니다.
, ì_´, 세, ê, °, €ì§€ëŠ”, 문명ì_„, 위하는 ì_¼ì_´ì§€ë§Œ
ê·¸ ìž_체만으로는 ë¶€ì¡±í• © 니다.
그러므로 ë_”ê ° € ë_§ë¶™ì_´ì§€ 않ì_„ 수 없습니다.
물들ì_´ì§€ 않ì_€ ëª…ì £ ¼ì_˜ ìˆœë ° •í•¨ì_„ 드러내ê³
다듬지 않ì_€ 통나무ì_˜ ì§ˆë ° •í•¨ì_„ 품는 것,
'나' 중심ì_˜ ìƒ_ê ° _ì_„ м _게 하ê³
욕심ì_„ 줄ì_´ëŠ” 것입니다.


Your thoughts

by , June 12, 2012

"ë_„" 는 ì˜_ì›_한 실재,
ì_´ë¦„ 붙ì_¼ 수 없는 무엇.

by , June 24, 2012

남ì_„ 아는 것ì_´ 지혜ë_¼ë © ´,
ìž_ê¸ ° λ ¥ ¼ 아는 것ì_€ λ ° _ì_Œìž…니다.

by , July 6, 2012

на всички видове неща и отида живо, без това за и също така да разкриете му име.
следователно,
, правят възрастните себе си много и следователно да се осигури Велики, . .

by , July 29, 2012

위대한 형ìƒ_ì_„ 굳게 잡으ì‹_시오.

by , August 14, 2012

ì˜¤ë¯€ë¦¬ë ¤ë © ´ ì_¼ë‹¨ 펴야 í• © 니다.

by , August 22, 2012

ë_„는 ì–¸ì œë“ ì§€ [억지로] ì_¼ì_„ 하지 않습니다.

by , September 4, 2012

í›Œë ¥ _한 ë_•ì_˜ 사람ì_€ ìž_ê¸ ° ì_˜ ë_•ì_„ ì_˜ì‹_하지 않습니다.

by , September 16, 2012

ì˜ˆë¶€í„ ° '하나' λ ¥ ¼ ì–"ì_€ 것들ì_´ 있습니다.

by , October 9, 2012

ë_˜ë_Œì•„ ê ° _ì_´ ë_„ì_˜ 움ì§_임입니다.
약함ì_´ ë_„ì_˜ ì“ ° 임입니다.

by , October 24, 2012

ë› ° 어난 사람ì_€ ë_„ì—_ 대해 ë“¤ìœ¼ë © ´ 힘ì_¨ í–‰í•˜ë ¤ 하ê³,
ì–´ì¤‘ê ° „í•œ 사람ì_€ ë_„ì—_ 대해 ë“¤ìœ¼ë © ´ ì_´ëŸ ° ê ° € м €ëŸ ° ê ° € ë§_설ì_´ê³,
웃ì_Œê± ° ë¦¬ê ° € ë_˜ì§€ ì•Šìœ¼ë © ´ ë_„ë_¼ í• ìˆ˜ 없습니다.