Хора Te Чинг училище Dr. Kang-nam Oh (오강남)

Home > 한국어 > 18


[ 18 ] Хора Te Чинг училище

by Dr. Kang-nam Oh (오강남), unknown

대ë_„ê ° € í__í•˜ë © ´
ì_¸ì_˜ë‹ˆ ì_˜ë‹ˆ 하는 것ì_´ 나서ê³,
지략ì_´ë‹ˆ 지모니 하는 것ì_´ ì„¤ì¹˜ë © ´
엄천난 ìœ„ì„ ì_´ ë§Œì— ° 하게 ë_ © 니다.
ê ° €ì¡±ê´€ê³„ê ° € ì¡ ° 화ë¡_지 못 í•˜ë © ´
효니 ìž_니 하는 것ì_´ 나서ê³
나ë_¼ê ° € ì–´ì§€ëŸ¬ì›Œì§€ë © ´
ì¶ © ì‹ ì_´ ìƒ_ê²¨ë‚ © 니다.


Your thoughts

by , June 10, 2012

í›Œë ¥ _하다는 ë¬´ê¸ ° 는 ìƒ_서ë¡_지 ëª"한 물건.
사람ì_´ 모ë‘_ ì‹" ì–´í• © 니다.

by , June 20, 2012

"ë_„" 는 ì˜_ì›_한 실재,
ì_´ë¦„ 붙ì_¼ 수 없는 무엇.

by , June 30, 2012

남ì_„ 아는 것ì_´ 지혜ë_¼ë © ´,
ìž_ê¸ ° λ ¥ ¼ 아는 것ì_€ λ ° _ì_Œìž…니다.

by , July 21, 2012

на всички видове неща и отида живо, без това за и също така да разкриете му име.
следователно,
, правят възрастните себе си много и следователно да се осигури Велики, . .

by , August 4, 2012

위대한 형ìƒ_ì_„ 굳게 잡으ì‹_시오.

by , August 10, 2012

ì˜¤ë¯€ë¦¬ë ¤ë © ´ ì_¼ë‹¨ 펴야 í• © 니다.

by , August 20, 2012

ë_„는 ì–¸ì œë“ ì§€ [억지로] ì_¼ì_„ 하지 않습니다.

by , August 30, 2012

í›Œë ¥ _한 ë_•ì_˜ 사람ì_€ ìž_ê¸ ° ì_˜ ë_•ì_„ ì_˜ì‹_하지 않습니다.

by , September 21, 2012

ì˜ˆë¶€í„ ° '하나' λ ¥ ¼ ì–"ì_€ 것들ì_´ 있습니다.

by , October 4, 2012

ë_˜ë_Œì•„ ê ° _ì_´ ë_„ì_˜ 움ì§_임입니다.
약함ì_´ ë_„ì_˜ ì“ ° 임입니다.

by , October 10, 2012

ë› ° 어난 사람ì_€ ë_„ì—_ 대해 ë“¤ìœ¼ë © ´ 힘ì_¨ í–‰í•˜ë ¤ 하ê³,
ì–´ì¤‘ê ° „í•œ 사람ì_€ ë_„ì—_ 대해 ë“¤ìœ¼ë © ´ ì_´ëŸ ° ê ° € м €ëŸ ° ê ° € ë§_설ì_´ê³,
웃ì_Œê± ° ë¦¬ê ° € ë_˜ì§€ ì•Šìœ¼ë © ´ ë_„ë_¼ í• ìˆ˜ 없습니다.

by , October 20, 2012

ë_„ê ° € í•˜ë‚˜ë ¥ ¼ 낳ê³,
í•˜ë‚˜ê ° € 둘ì_„ 낳ê³,
둘ì_´ 셋ì_„ 낳ê³,
셋ì_´ 만물ì_„ 낳습니다.
만물ì_„ ì_Œì_„ 등ì—_ 업ê³,
양ì_„ ê ° €ìŠ´ì—_ 안았습니다.