Хора Te Чинг училище Dr. Kang-nam Oh (오강남)

Home > 한국어


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Dr. Kang-nam Oh (오강남), unknown

Може да кажете "също" не е "вечния" ":
име не е името на име е вечния.
не може да постави име, какво може да мога да поставите името на небето и земята:
е майка на всички видове неща: ако не виждате че тези тайнственото
следователно винаги алчни, и ако можете да видите, че
винаги са били алчни. има такова нещо като източник на <

.BR > име е и двете тайнственото мистерията на мистерии, който ще, всички
: тайнственото
.


Your thoughts

by , June 9, 2012

ì_´ 세 ê ° €ì§€ë¡œë_„ λ ° _혀낼 수 없는 것,
세 ê ° €ì§€ê ° € 하나로 í˜¼ì— ° ì_¼ì²´ë ¥ ¼ ì_´ë £ ¬ меко ìƒ_태.
ê·¸ 위ë_¼ì„œ ë_” λ ° _ì_€ 것ë_„ 아니ê³,
ê·¸ 아래ë_¼ì„œ ë_” 어ë‘_운 것ë_„ 아닙니다.

by , June 18, 2012

ë_„ë ¥ ¼ ì²´ë“_한 í›Œë ¥ _한 옛 사람ì_€
[ê·¸ 깊ì_´ë ¥ ¼] 알 수 없으니
드러난 모습ì_„ ê ° €ì§€ê³ 억지로 í˜•ìš © ì_„ 하ë_¼ í•œë‹¤ë © ´
겨울ì—_ ê ° •ì_„ 건너 듯 머ë_‡ê± ° 리고,
ì‚¬ë ° © ì_˜ ì_´ì›ƒ 대하 듯 м £ ¼ì¶¤ê± ° 리ê³,
ì†_님처럼 ì–´ë ¤ì›Œí•˜ê³,
ë…¹ìœ¼ë ¤ëŠ” 얼ì_Œì²˜ëŸ¼ 맺힘ì_´ 없ê³,
다듬지 않ì_€ 통나무처럼 ì†Œë ° •í•˜ê³ ,
계곡처럼 트ì_´ê³,
í_™íƒ•ë¬¼ì²˜ëŸ¼ íƒ_í• © 니다.

by , June 27, 2012

ì™„ì „í•œ 비움ì—_ ì_´ë ¥ ´ì‹_시오.

by , July 17, 2012

ê ° €ìž ¥ í›Œë ¥ _한 지ë_„ìž_는
사람들ì—_게 ê·¸ 존재 м •ë_„만 ì•Œë ¤ì§„ 지ë_„ìž_.

by , July 29, 2012

대ë_„ê ° € í__í•˜ë © ´
ì_¸ì_˜ë‹ˆ ì_˜ë‹ˆ 하는 것ì_´ 나서ê³,
지략ì_´ë‹ˆ 지모니 하는 것ì_´ ì„¤ì¹˜ë © ´
엄천난 ìœ„ì„ ì_´ ë§Œì— ° 하게 ë_ © 니다.
ê ° €ì¡±ê´€ê³„ê ° € ì¡ ° 화ë¡_지 못 í•˜ë © ´
효니 ìž_니 하는 것ì_´ 나서ê³
나ë_¼ê ° € ì–´ì§€ëŸ¬ì›Œì§€ë © ´
ì¶ © ì‹ ì_´ ìƒ_ê²¨ë‚ © 니다. .

by , August 4, 2012

ì„±ìŠ¤ëŸ ° 체함ì_„ 그만ë‘_ê³ ì•„ëŠ” ì²´ë ¥ ¼ ë²„ë¦¬ë © ´
사람ì—_게 ì_´ë¡œì›€ì_´ λ ° ± λ ° ° 나 ë_” í• ê²ƒìž…ë‹ˆë‹¤.

by , August 13, 2012

λ ° ° ìš ° 는 ì_¼ì_„ 그만ë‘_ë © ´ 근심ì_´ 없어질 것입니다.
'예' ë_¼ëŠ” 대답과 'ì_‘' ì_´ë_¼ëŠ” 대답ì_˜ м ° ¨ì_´ê ° € 얼마ì_´ê² 습니까?
ì„ í•˜ë‹¤ëŠ” 것과 악하다는 것ì_˜ м ° ¨ì_´ê ° € 얼마ì_´ê² 습니까?
사람들ì_´ ë‘_ë ¤ì›Œí•˜ëŠ” 것 나ë_„ ë‘_ë ¤ì›Œí•´ì•¼ í• © 니까?
얼마나 í—ˆí™ © í•˜ê¸ ° 그지없는 ì_´ì•¼ê¸ ° 입니까?
딴 사람 모ë‘_ 소 잡아 м œì‚¬ 지내는 것처럼 ì¦_ê± ° 워하고
ë´„ì² ë§_ë‘_ì—_ ì˜¤ë ¥ ´ëŠ” 것처럼 ê¸ ° λ» _하는ë_ °,
아ì§_ 웃ì_„ 줄ë_„ ëª¨ë ¥ ´ëŠ” ê ° “ë‚œ 아ì_´ê ° ™ê¸ ° 만 í• © 니다.
지친 몸ì_´ë‚˜ ë_Œì•„ê ° ˆ ê³³ 없는 사람과ë_„ ê ° ™ìŠµë‹ˆë‹¤.

by , August 22, 2012

위대한 힘ì_˜ 모습ì_€ 오로지 ë_„ë ¥ ¼ ë” ° λ ¥ ´ëŠ” ë_ ° 서 나옵니다.

by , September 12, 2012

íœ˜ë © ´ ì˜¨ì „í• ìˆ˜ 있ê³,
êµ½ìœ¼ë © ´ 곧아질 수 있ê³,
움푹 파ì_´ë © ´ 채워지게 ë_˜ê³,
í—_ë¦¬ë © ´ 새로워지ê³,
м _ìœ¼ë © ´ 얻 게 ë_˜ê³,
ë§Žìœ¼ë © ´ 미혹ì_„ 당하게 ë_ © 니다.
그러므로 성ì_¸ì_€ '하나' λ ¥ ¼ í’ˆê³ ì„¸ìƒ_ì_˜ ë³¸ë³´ê¸ ° ê ° € ë_ © 니다.
ìŠ¤ìŠ¤ë¡œë ¥ ¼ ë“œëŸ¬ë‚´ë ¤ 하지 ì•Šê¸ ° ì—_ λ ° _게 빛나ê³,
스스로 옳다 하지 ì•Šê¸ ° ì—_ ë_‹ë³´ì_´ê³,
스스로 ìž_랑하지 ì•Šê¸ ° ì—_ ê·¸ ê³µë¡œë ¥ ¼ ì_¸ì •ë ° ›ê²Œ ë_˜ê³,
ê²¨ë £ ¨ì§€ ì•Šê¸ ° ì—_ 세ìƒ_ì_´ 그와 ë_”불어 ê²¨ë £ ¨ì§€ 못 í• © 니다.

by , September 24, 2012

ë§_ì_„ 별로 하지 않는 것ì_´ ìž_ì— ° 입니다.

by , September 29, 2012

λ ° œë__으로 서는 사람ì_€ 단단히 설 수 없ê³,
ë‹¤ë¦¬ë ¥ ¼ 너무 벌리는 사람ì_€ 걸ì_„ 수 없습니다.

by , October 8, 2012

분화ë_˜ì§€ 않ì_€ ì™„ì „í•œ 무엇,
하늘과 땅보다 ë¨¼ì € 있었습니다.

by , October 17, 2012

ë¬´ê± ° 운 것ì_€ ê ° €ë²¼ìš´ 것ì_˜ 뿌리입니다.