Хора Te Чинг училище Sándor Weöres

Home > magyar > 10


[ 10 ] Хора Te Чинг училище

by Sándor Weöres, unknown

Кой е духа на единство в тялото
megôrzi, няма съмнение, че естеството на
които увисва., símítja szelíddé,
, лесно като новородени дете.
-видение, който избягва грешките на хората, печели
. страната не възнамерява да направлява теория за
небето s, учен. отворете порти на земята-csukódnak
, nyugalmasak и békességesek.
tudásból това крадец от действие, без да си
.,
, отгледани и не желае, да създава и изгражда и не притежава,
без hatalmaskodás
: това трябва да бъде най-доброто в
.


Your thoughts

by , June 16, 2012

Естеството на keves:
силен вятър не е разпенващ сутрин душ,
, не
Küldôje: цели дни на
на небето и земята.

by , July 2, 2012

Bujjhegyre à là ³ gaskodà ¡
¡ ¡ ¡ Ã не sokÃ,
ll е Великата ptekkel rohanà ³
là © не отидете sokÃ
fà © ¡ à ³ llà nybe-
няма да са валидни,
fà magà реклами до т-hÃ_res,
няма да бъде ´
magà за т-dÃ_csà © dicsÃ
няма да се модифицират ´ ´
, magÃ, t-kÃ_nÃ, là ³
няма да се vezetà тези
. rohadà на ´ ° à © k
: тон, hulladà © k lkozva elkerÃ
utà ¡, ¼ à °
, на Лик t за това, как да модифицирате изображение © là ³, se г. .

by , July 18, 2012

± Ã Ã_me-s ´ zÅ, rbÃ
в ´ l à © à © s g fà ¶ ld ´ ТТ elà депозит номер:
¼ какви bà © à © s, как две ¼!
MagÃ, в ltozik, не
, не, mindenà гладки Вмъкни ¶ ¼ ТТ mÅ ± à Ã.

by , August 15, 2012

Nehà © z nnyÅ beendigungoder
¶ ± се основава на mozgÃ, баща на zabierzow.

by , September 4, 2012

à ³ идеални Ipsos не ¡ ¡ bnyomot là ndor се оставя не звук-
© разговор с не съпоставянето на гнева; dÅ +
как може да обоснове molà ³ ³ номер не трябва в таблица бла ajtà ³ t,
, който се иска, оправдават r ¼ nà © lkÃ, rja, bezà l е
т.

by , September 16, 2012

Кой знае fà © rfi, hatalmÃ,
-t mà © ГИС nà ã là ´ чек-gysà ¡ ¡ ´ gà ¡ по ã t:
планина-© r
да се грижи за, vilà erà © ny-Ел csecsemÃ,
, не остават Ã ¶ ¶ ´.

by , October 2, 2012

Кой е szakkal империя, erà ´,
е неуспешно: опитът на Ã ©
.

by , October 18, 2012

Кой е на à º t за това как да urà ¡ szolgà ¡ rva t,
не се отглеждат до z igà orszà le
, тъй като тя е длъжна да армия срещу Ã ´ е основен инструмент за ОРР.

by , November 15, 2012

Най-красивите армия е катастрофа за всички видове
,
, огромното си, пътят не живее с нея в
с nemesnek. мястото където, в отляво-да-отдясно - да -
война,
. csapásnak инструментът е не средствата за
nemesnek, rákényszerül,
ако тя прави само използва
, силата на мир
Gyôz ô.