Хора Te Чинг училище Egon Bondy

Home > čeština > 25


[ 25 ] Хора Te Чинг училище

by Egon Bondy, 1993

Имаше нещо подобно rozvÃ_Å в ½ поток са склонни към Col група pÅ Ед появата на небето и ZemÄ.
О, как osamÄ là © и pustà © samojedinosti © в него без zmÄ n!
KrouÅ "ivÄ neohroÅ" ovanà niÄ_Ã_m видни ©.
¾ посещения, Е ¾ е, следователно, става майка на PodnebesÃ_!
NevÃ_m, pojmenovÃ, nÃ_ и oznaÄ_uji функция: Път
и когато аз pÅ» ЕКИ, принудени да го наречете същото като Китай: огромното,!
какво е огромен, около да ¾ посещения © Е Ã_ci, Е rozpÃ_navà © е
какво е rozpÃ_navÃ. ©, около до ¾ посещения © Е Ã_ci, Е nekoneÄ_nà © е
какво е nekoneÄ_nÃ. ©, около до ¾ посещения © Е Ã_ciЕ Е navracejÃ_cÃ_.
прото:
път на хора е а Vast,
небе е огромна ©,
ZemÄ е а Vast,
Ä lovÄ k е значително Velikà ½!
, японски-Дре този vymezenÃ_ са Ä_tyÅ и размер, както и AE lovÄ на един
z ги!, за топло ä lovÄ ка podmiÅ на ZemÄ,
на ZemÄ, podmiÅ на небето, топло,
, podmiÅ задава пътя топло небе хора
и пътя до хора samasebou!


Your thoughts

by , June 16, 2012

VÂ nejvyÅ, Е, Ã_m стадий на енергия, като така задвижване И такъв е ЕКИ pÅ

by , July 2, 2012

НИЕ ¾ от pradà на ONAT platÃ_: ЕБА постигането на унифициране е tåsinge!

by , July 18, 2012

В илюстрират пътя на движението на хора,
v poddajnosti ebitelnost upotÅ е пътят до хора!

by , August 15, 2012

Когато ¾ от силно postavenà ½ vzdÄ lanec uslyÅ, CestÄ Ã_ за хора, vzchopÃ_ и zaÄ_ne
v nÃ_ да
когато uslyÅ, prÅ Ã_» описанието mÄ rnà ½, vzdÄ, lanec на CestÄ хора, поколебах няколко hÃ, ако така, какво е то © описанието бек е
и uslyÅ, podprÅ Ã_» описанието mÄ rnà ½, vzdÄ, lanec на CestÄ хора, pustÃ_ до hrozitÃ, е © smÃ_chu.

by , September 4, 2012

Пътят до хора, един vytvà на tvoÅ Ã_
, Е DvÄ,
Ã_ DvÄ vytvÃ, Е,
Ã_ TÅSINGE и TÅSINGE и vytvÃ, Е ejÃ_ desetitisÃ_ce Fanuel cÃ_,
desetitisÃ_ce cÃ_ neustÃ, le Fanuel odnÃ, Е в â jinâ на Ã_ поток и pÅ се разбърква на Ε в Ã_ поток â jangâ _,
и том plynoucÃ_ vÂ Е ¾ ivoucÃ_ енергия Ä_chi еда се опита около zharmonizovala.

by , September 16, 2012

V PodnebesÃ_ zÂ в © nejà °, tlejÅ Ã_ à ° tlosti сякаш в а gallop, dospÃ_và ме а държава на
nejstuhnutÄ jÅ Ã_.

by , October 2, 2012

PovÄ st Ä_i Col група lo â z какво е ли bliÅ ¾ Е,

by , October 18, 2012

NejvÄ, dovrÅ, tåsinge Ã_ enÃ_ като да бе mrhÃ, nÃ_m, nenÃ_ ebnost potÅ към, vratÃ_,