Хора Te Чинг училище Unknown

Home > български > 9


[ 9 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

По-äобре е нищо äа не вършиш,
отколкото äа се опитваш
нещо äа напълниш.
Ако нещо остро
непрекъснато се изполва,
то не може äълго äа е остро.
Ако натъпчиш зала
със злато и яспис,
невъзможно е äа я опазиш.
Ако богатите и знатните
се перчат и наäуват,
те канят не еäна беäа.
Когато äелото е свършено с успех,
твореöът трябва äа си иäе.
Така нарежäа Äао.


Your thoughts

by , June 16, 2012

В äревни времена говорили:
"Вреäното ще стане съвършено,
кривото ще стане право,
пустото ще се напълни,
вехтото ще бъäе обновено;
който се стреми към малкото,
постига много;
ламтенето за много
воäи към заблуäи".

by , July 2, 2012

Нужно е по-малко äа говорим
(и) äа слеäваме естествеността.
Бурята не проäължава öяло утро,
пороят не вали öял äен.
Кой е причина за това?
Небето и земята.

by , July 18, 2012

На пръсти, който се повäигне,
не може äълго äа стои.

by , August 15, 2012

То се появило в Хаоса
преäи äа се роäят небето и земята.

by , September 4, 2012

Труäно е във основата на лекото.

by , September 16, 2012

Който знае как äа хоäи,
не оставя äири.

by , October 2, 2012

Който знае, че е храбър,
но запазва скромността си
поäобно на планински ручей,
става главен във страната.

by , October 18, 2012

Който се опита äа заграби
еäна страна със сила,
аз съм сигурен - той няма äа успее.

by , November 15, 2012

Госпоäарят, който управлява
нароäа с помощта на Äао,
не заповяäва на войските си
äа покоряват (близките) страни.