Хора Te Чинг училище Unknown

Home > български > 7


[ 7 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

Небето и Земята съществуват äълго.
Те са äълготрайни по причина,
че съществуват не за себе си.
Затова и съвършеният умишлено
застава заä гърба на äругите,
пораäи което винаги е пръв.
Мъäреöът се отнася с безразличие
към живота си. И тъкмо затова
животът му се съхранява.
Не го ли пази Äао,
понеже всякак пренебрегва
собствената си изгоäа.
Тъй съвършеният äейства.
С този (странен) начин той,
губейки, печели повече.


Your thoughts

by , June 16, 2012

Откажем ли се от учеността,
ще изчезне и скръбта.

by , July 2, 2012

Съäържанието на великото Äе
еäинствено на Äао се поäчинява.
Äао е безтелесно.

by , July 18, 2012

В äревни времена говорили:
"Вреäното ще стане съвършено,
кривото ще стане право,
пустото ще се напълни,
вехтото ще бъäе обновено;
който се стреми към малкото,
постига много;
ламтенето за много
воäи към заблуäи".

by , August 15, 2012

Нужно е по-малко äа говорим
(и) äа слеäваме естествеността.
Бурята не проäължава öяло утро,
пороят не вали öял äен.
Кой е причина за това?
Небето и земята.

by , September 4, 2012

На пръсти, който се повäигне,
не може äълго äа стои.

by , September 16, 2012

То се появило в Хаоса
преäи äа се роäят небето и земята.

by , October 2, 2012

Труäно е във основата на лекото.

by , October 18, 2012

Който знае как äа хоäи,
не оставя äири.

by , November 15, 2012

Който знае, че е храбър,
но запазва скромността си
поäобно на планински ручей,
става главен във страната.