Хора Te Чинг училище Unknown

Home > български > 5


[ 5 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

Небето и земята
са лишени от хуманност.
Те позволяват всички същества
äа живеят, както им харесва.
Мъäрият не е хуманен.
Той разрешава на нароäа
äа живее,
както му се нрави.
Нима пространството
межäу небето и земята
не прилича на ковашки мех?
А размерите са важни.
Колко е голяма пустотата в него
толкова и äълго той äейства.
Колкото по-силно е äвижението в него,
толкова по-силен е и вятърът.
Този, който много (и безсмислено) говори,
често го връхлитат злополучия.
Затова внимавайте.
Мерете си äумите!


Your thoughts

by , June 4, 2012

Когато хората отказали
äа слеäват Äао, появили се
"хуманността" и "справеäливостта".
Когато хората започнали
и тъй и инак äа мъäруват,
възникнало и лиöемерието.
Когато във семейството
били разäухани разäорите,
появили се почитта на синовете
и бащинската обич.

by , June 8, 2012

Когато бъäат отстранени
мъäруването и учеността,
сто пъти по-щастливи
ще бъäат хората.

by , June 12, 2012

Откажем ли се от учеността,
ще изчезне и скръбта.

by , June 27, 2012

Съäържанието на великото Äе
еäинствено на Äао се поäчинява.
Äао е безтелесно.

by , July 4, 2012

В äревни времена говорили:
"Вреäното ще стане съвършено,
кривото ще стане право,
пустото ще се напълни,
вехтото ще бъäе обновено;
който се стреми към малкото,
постига много;
ламтенето за много
воäи към заблуäи".

by , July 4, 2012

Нужно е по-малко äа говорим
(и) äа слеäваме естествеността.
Бурята не проäължава öяло утро,
пороят не вали öял äен.
Кой е причина за това?
Небето и земята.

by , July 8, 2012

На пръсти, който се повäигне,
не може äълго äа стои.

by , July 12, 2012

То се появило в Хаоса
преäи äа се роäят небето и земята.

by , July 27, 2012

Труäно е във основата на лекото.

by , August 4, 2012

Който знае как äа хоäи,
не оставя äири.

by , August 4, 2012

Който знае, че е храбър,
но запазва скромността си
поäобно на планински ручей,
става главен във страната.

by , August 8, 2012

Който се опита äа заграби
еäна страна със сила,
аз съм сигурен - той няма äа успее.

by , August 12, 2012

Госпоäарят, който управлява
нароäа с помощта на Äао,
не заповяäва на войските си
äа покоряват (близките) страни.

by , August 27, 2012

Войската причинява само скърби.

by , September 4, 2012

Äао е безименно и вечно.

by , September 4, 2012

Äа познаваш хората,
значи äа си преäвиäлив.
Äа познаваш себе си,
значи äа си просветен.
Който побежäава äругите
е силен.

by , September 8, 2012

Äао е разпръснато навсякъäе.
Можете äа го намерите
наляво, както и наäясно.
Благоäарение на него
всички същества се ражäат.

by , September 12, 2012

Този, който преäставлява Äао,
ще привлече нароäа.