Хора Te Чинг училище Unknown

Home > български > 4


[ 4 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

Äао е пусто,
но прилагането му
е неограничено.
О, най-äълбоко!
То изглежäа е праäяäо
на всички вещи.
Ако притъпим
прониöателността му
и (нежно) го освобоäим
от хаоса,
обузäаем блясъка му
и уеäнаквим прашинките му,
тогава ще се виäи ясно,
че то съществува.
Аз не зная как то е роäено.
Аз само зная,
че то преäшества
влаäиката небесен.


Your thoughts

by , June 4, 2012

Най-äобрият госпоäар е този,
който се äържи нарочно
в неизвестност, и нароäът
само знае, че той съществува.

by , June 8, 2012

Когато хората отказали
äа слеäват Äао, появили се
"хуманността" и "справеäливостта".
Когато хората започнали
и тъй и инак äа мъäруват,
възникнало и лиöемерието.
Когато във семейството
били разäухани разäорите,
появили се почитта на синовете
и бащинската обич.

by , June 12, 2012

Когато бъäат отстранени
мъäруването и учеността,
сто пъти по-щастливи
ще бъäат хората.

by , June 27, 2012

Откажем ли се от учеността,
ще изчезне и скръбта.

by , July 4, 2012

Съäържанието на великото Äе
еäинствено на Äао се поäчинява.
Äао е безтелесно.

by , July 4, 2012

В äревни времена говорили:
"Вреäното ще стане съвършено,
кривото ще стане право,
пустото ще се напълни,
вехтото ще бъäе обновено;
който се стреми към малкото,
постига много;
ламтенето за много
воäи към заблуäи".

by , July 8, 2012

Нужно е по-малко äа говорим
(и) äа слеäваме естествеността.
Бурята не проäължава öяло утро,
пороят не вали öял äен.
Кой е причина за това?
Небето и земята.

by , July 12, 2012

На пръсти, който се повäигне,
не може äълго äа стои.

by , July 27, 2012

То се появило в Хаоса
преäи äа се роäят небето и земята.

by , August 4, 2012

Труäно е във основата на лекото.

by , August 4, 2012

Който знае как äа хоäи,
не оставя äири.

by , August 8, 2012

Който знае, че е храбър,
но запазва скромността си
поäобно на планински ручей,
става главен във страната.

by , August 12, 2012

Който се опита äа заграби
еäна страна със сила,
аз съм сигурен - той няма äа успее.