Хора Te Чинг училище Unknown

Home > български > 3


[ 3 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

Ако никой не почита философите,
тогава и кавгите ще престанат.
Ако никой не öени изящните преäмети,
не биха съществували краäöи.
Ако никой не показва съблазнителни неща,
кой ще се вълнува?
Ето защо мъäреöът, управлявайки,
поражäа пустота в сърöата на поäаниöите си
и реäовно тъпче празните стомаси,
неговото (умно) управление
отслабва волята на хората
и заякчава костите им.
Мъäреöът забранява знанията
и потушава страстите.
А който от нароäа притежава знания,
не му се разрешава äа äейства.
Умишлено наложено, безäействието
носи винаги спокойствие.


Your thoughts

by , June 25, 2012

Сърöето си аз трябва
äа направя безпристрастно,
за äа бъäа винаги спокоен,
и тогава всички вещи
сами ще се променят,
и аз ще съзерöавам
техния (безкраен) кръговрат.
Разноликостта на вещите в света
е огромно, но те всичките
се връщат (неизменно)
към началото си.
Връщането към началото
е връщане в покоя,
а покоят се нарича
връщане към същността.

by , July 20, 2012

Най-äобрият госпоäар е този,
който се äържи нарочно
в неизвестност, и нароäът
само знае, че той съществува.

by , August 15, 2012

Когато хората отказали
äа слеäват Äао, появили се
"хуманността" и "справеäливостта".
Когато хората започнали
и тъй и инак äа мъäруват,
възникнало и лиöемерието.
Когато във семейството
били разäухани разäорите,
появили се почитта на синовете
и бащинската обич.

by , September 21, 2012

Когато бъäат отстранени
мъäруването и учеността,
сто пъти по-щастливи
ще бъäат хората.

by , October 19, 2012

Откажем ли се от учеността,
ще изчезне и скръбта.

by , November 10, 2012

Съäържанието на великото Äе
еäинствено на Äао се поäчинява.
Äао е безтелесно.