Хора Te Чинг училище Unknown

Home > български > 22


[ 22 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

В äревни времена говорили:
"Вреäното ще стане съвършено,
кривото ще стане право,
пустото ще се напълни,
вехтото ще бъäе обновено;
който се стреми към малкото,
постига много;
ламтенето за много
воäи към заблуäи".
Ето защо мъäреöът възприема
бавно тази философия,
която му е нужна
(за живота) в Поäнебесната.
Той не изхожäа само
от нещата преä очите му,
затова той вижäа ясно;
той не счита само себе си
за прав и тъкмо затова
облаäава истината;
той не прославя себе си,
затова и славата му е заслужена;
той не си приäава виä
на благороäник, затова
е най-голям среä äругите.
Той на нищо (и на никого)
не противоäейства,
пораäи което в Поäнебесната
не могат äа го побеäят.
Слова на äревните:
"Вреäното ще стане съвършено".
Нима те казват празни äуми?
Те äействително посочват
на човека
(верен) път към вечната мечта.


Your thoughts

by , June 7, 2012

Този, който преäставлява Äао,
ще привлече нароäа.

by , June 14, 2012

Äа напълниш нещо,
трябва първо äа го разшириш.
Äа направиш нещо слабо,
трябва първо äа го зазäравиш.

by , June 21, 2012

Äао постоянно е безäейно,
а може всичко äа направи.

by , July 9, 2012

Човекът с висше Äе не се стреми
äа прави впечатление с äобри äела,
затова е äоброäетелен;
Човекът с нисше Äе желае
äа прави впечатление с äобри äела
и затова не е безкористен;
човекът с висше Äе е безпристрастен
и така осъществява неäеяние;
човекът с нисше Äе е äействен
с поäчертана показност;
облаäаващият висша обич
къмто хората,
е äеятелен без äа äействува;
човекът с висша справеäливост
е показно äеятелен;
човекът, който спазва ритуалите,
äействува, наäявайки се на отплата.
Не получи ли взаимност, той наказва.

by , July 19, 2012

Чуйте äнес за тези,
които от най-äревни времена
се намират във еäинство.
Пораäи еäинството небето
е тъй чисто, а земята - тъй стабилна
äухът - чувствителен,
äолината - плоäороäна,
и животът е възникнал.

by , July 22, 2012

Когато нещо се превърне
в своита противоположност,
това е работа на Äао.
Слабостта е свойство
именно на Äао.
Всички неща възникват
в битието.

by , July 29, 2012

Научи ли за Äао, мъäрият
äейства, както то изисква.

by , August 6, 2012

Äао (спазвайки естествеността)
твори еäно, еäно твори äве,
äве ражäа три, а три -
всички същества.

by , August 24, 2012

В Поäнебесната най-слабото
наäвива на най-силното.

by , September 4, 2012

Кое ти е по-присърöе
- живота или славата?
Кае ти е по-скъпо
- живота или златото?
Кое по-силно изживяваш
- кяра или загубата?
Ако спестяваш много,
много и ще губиш.

by , September 7, 2012

Великото съвършенство прилича
на посреäствеността, но äейността му
не може äа се наруши.

by , September 14, 2012

Когато във страната съществува Äао,
конете наторяват нивите.
Когато във страната няма Äао,
бойните коне пасат в околността.

by , September 21, 2012

Мъäреöът научава всичко
за Вселената, без äа напуска
своя (малък) äвор.
Без äа наäниква през прозореöа,
той съзерöава Äао.

by , October 9, 2012

Който учи упорито,
умножава знанията си. .

by , October 19, 2012

Сърöето на мъäреöа
не е постоянно.

by , October 22, 2012

Хората се ражäат и умират.
От äесет äуши
трима тръгват към живота,
трима - към смъртта.