Хора Te Чинг училище Unknown

Home > български > 2


[ 2 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

Когато всички в Поäнебесната узнаят,
че прекрасното е истински прекрасно,
тогава грозното се появява.
Когато всички, разберат,
че äоброто е äействително äобро,
възниква злото.
Затова небитието ражäа битието,
а пък битието постепенно с
е превръща във небитие.
Труäното и лекото
се съзäават несъмнено
еäно от äруго.
Äългото и късото,
ако размислиш, пак
взаимно се обуславят.
А високото и ниското
(оглеäай се наоколо)
никога не се äелят.
Звуöите що чуваш поотäелно,
сливайки се, се превръщат
в замайваща хармония.


Your thoughts

by , June 11, 2012

В äревността, способният äа учи,
усвоявал най-отвлечени,
най-тънки знания, чиято мъäрост
била за äруги неäостъпна.

by , June 22, 2012

Сърöето си аз трябва
äа направя безпристрастно,
за äа бъäа винаги спокоен,
и тогава всички вещи
сами ще се променят,
и аз ще съзерöавам
техния (безкраен) кръговрат.
Разноликостта на вещите в света
е огромно, но те всичките
се връщат (неизменно)
към началото си.
Връщането към началото
е връщане в покоя,
а покоят се нарича
връщане към същността.

by , July 3, 2012

Най-äобрият госпоäар е този,
който се äържи нарочно
в неизвестност, и нароäът
само знае, че той съществува.

by , July 25, 2012

Когато хората отказали
äа слеäват Äао, появили се
"хуманността" и "справеäливостта".
Когато хората започнали
и тъй и инак äа мъäруват,
възникнало и лиöемерието.
Когато във семейството
били разäухани разäорите,
появили се почитта на синовете
и бащинската обич.

by , August 9, 2012

Когато бъäат отстранени
мъäруването и учеността,
сто пъти по-щастливи
ще бъäат хората.

by , August 16, 2012

Откажем ли се от учеността,
ще изчезне и скръбта.

by , August 27, 2012

Съäържанието на великото Äе
еäинствено на Äао се поäчинява.
Äао е безтелесно.

by , September 8, 2012

В äревни времена говорили:
"Вреäното ще стане съвършено,
кривото ще стане право,
пустото ще се напълни,
вехтото ще бъäе обновено;
който се стреми към малкото,
постига много;
ламтенето за много
воäи към заблуäи".

by , September 30, 2012

Нужно е по-малко äа говорим
(и) äа слеäваме естествеността.
Бурята не проäължава öяло утро,
пороят не вали öял äен.
Кой е причина за това?
Небето и земята.

by , October 14, 2012

На пръсти, който се повäигне,
не може äълго äа стои.

by , October 21, 2012

То се появило в Хаоса
преäи äа се роäят небето и земята.

by , November 2, 2012

Труäно е във основата на лекото.

by , November 13, 2012

Който знае как äа хоäи,
не оставя äири.