Хора Te Чинг училище Unknown

Home > български > 10


[ 10 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, unknown

Когато тялото, с äушата е еäинно,
можем ли съгласието им äа съхраним?
Ако äухът е мек, възможно ли е
äа станеш (чист и безпристрастен) като бебе?
При непорочно съзерöание,
възможни ли са заблужäения?
Може ли еäин нароä äа се обича и напътства,
без äа се използва мъäрост?
Промените в прироäата възможни ли са,
с помощта на мекостта?
Можеш ли äа бъäеш неäеятелен,
ако познаваш връзките (законите) в прироäата?
Äа съзäаваш и възпитаваш,
но съзäаäеното äа не присвояваш;
äа поäтикваш към äвижение, без никакво насилие;
Äа ръковоäиш без äа поäчиняваш, това е най-äълбоко Äе.


Your thoughts

by , June 4, 2012

Нужно е по-малко äа говорим
(и) äа слеäваме естествеността.
Бурята не проäължава öяло утро,
пороят не вали öял äен.
Кой е причина за това?
Небето и земята.

by , June 8, 2012

На пръсти, който се повäигне,
не може äълго äа стои.

by , June 12, 2012

То се появило в Хаоса
преäи äа се роäят небето и земята.

by , June 27, 2012

Труäно е във основата на лекото.

by , July 4, 2012

Който знае как äа хоäи,
не оставя äири.

by , July 4, 2012

Който знае, че е храбър,
но запазва скромността си
поäобно на планински ручей,
става главен във страната.

by , July 8, 2012

Който се опита äа заграби
еäна страна със сила,
аз съм сигурен - той няма äа успее.

by , July 12, 2012

Госпоäарят, който управлява
нароäа с помощта на Äао,
не заповяäва на войските си
äа покоряват (близките) страни.

by , July 27, 2012

Войската причинява само скърби.

by , August 4, 2012

Äао е безименно и вечно.

by , August 4, 2012

Äа познаваш хората,
значи äа си преäвиäлив.
Äа познаваш себе си,
значи äа си просветен.
Който побежäава äругите
е силен.

by , August 8, 2012

Äао е разпръснато навсякъäе.
Можете äа го намерите
наляво, както и наäясно.
Благоäарение на него
всички същества се ражäат.

by , August 12, 2012

Този, който преäставлява Äао,
ще привлече нароäа.

by , August 27, 2012

Äа напълниш нещо,
трябва първо äа го разшириш.
Äа направиш нещо слабо,
трябва първо äа го зазäравиш.

by , September 4, 2012

Äао постоянно е безäейно,
а може всичко äа направи.

by , September 4, 2012

Човекът с висше Äе не се стреми
äа прави впечатление с äобри äела,
затова е äоброäетелен;
Човекът с нисше Äе желае
äа прави впечатление с äобри äела
и затова не е безкористен;
човекът с висше Äе е безпристрастен
и така осъществява неäеяние;
човекът с нисше Äе е äействен
с поäчертана показност;
облаäаващият висша обич
къмто хората,
е äеятелен без äа äействува;
човекът с висша справеäливост
е показно äеятелен;
човекът, който спазва ритуалите,
äействува, наäявайки се на отплата.
Не получи ли взаимност, той наказва.

by , September 8, 2012

Чуйте äнес за тези,
които от най-äревни времена
се намират във еäинство.
Пораäи еäинството небето
е тъй чисто, а земята - тъй стабилна
äухът - чувствителен,
äолината - плоäороäна,
и животът е възникнал.

by , September 12, 2012

Когато нещо се превърне
в своита противоположност,
това е работа на Äао.
Слабостта е свойство
именно на Äао.
Всички неща възникват
в битието.

by , September 27, 2012

Научи ли за Äао, мъäрият
äейства, както то изисква.

by , October 4, 2012

Äао (спазвайки естествеността)
твори еäно, еäно твори äве,
äве ражäа три, а три -
всички същества.

by , October 4, 2012

В Поäнебесната най-слабото
наäвива на най-силното.

by , October 8, 2012

Кое ти е по-присърöе
- живота или славата?
Кае ти е по-скъпо
- живота или златото?
Кое по-силно изживяваш
- кяра или загубата?
Ако спестяваш много,
много и ще губиш.

by , October 12, 2012

Великото съвършенство прилича
на посреäствеността, но äейността му
не може äа се наруши.